Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

korzystając z usług HOLIDAY PARK & RESORT, w tym odwiedzając naszą stronę internetową menu.holidaypark.pl i kontaktując się z nami, istnieje wysokie prawdopodobieństwo przekazania nam swoich danych osobowych. W trosce o Twoją prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych, stworzyliśmy dokument – niniejszą Politykę prywatności, która zawiera podstawowe zasady na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie są przysługujące w związku z tym uprawnienia.

 1. DEFINICJE

Wszelkie wyrazy oraz wyrażenia pisane dużą literą w treści niniejszej Polityki prywatności, należy rozumieć zgodnie z ich definicją.

 1. Administrator – administratorem Serwisu oraz administratorem danych osobowych jest Holiday Park & Resort sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Śremie, przy ul. F. Chopina 1J (63-100), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000596565, NIP: 7851800879, REGON: 363484979.
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem menu.holidaypark.pl
 3. dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz podobnej technologii.
 4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności
 5. Rodo – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna podejmująca kontakt z Administratorem za pośrednictwem Serwisu.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Administrator danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest jednocześnie Usługodawcą. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Kopanina 28/32, 60 – 105 Poznań.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z RODO.
 3. Administrator stara się dbać w najwyższym stopniu o ochronę interesów osób, których dotyczą przetwarzane dane. W szczególności, Administrator zapewnia, iż dane osobowe, które są przez niego zbierane, są przetwarzane zgodnie z prawem dla oznaczonych celów oraz nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu, które byłoby niezgodne z ww. celami i są przetwarzane i przechowywane w taki sposób, aby umożliwić identyfikację osób, których te dane dotyczą nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów tego przetwarzania.
 • CEL I ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH
 1. Dane osobowe Użytkownika zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do kontaktowania się z Użytkownikiem oraz w celu odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika oraz innych czynności związanych z aktywnością Użytkownika w Serwisie.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numer kontaktowy,

– przy czym podanie powyższych danych jest niezbędne do świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu oraz odpowiedzi na zgłoszenie skierowane przez Użytkownika.

 1. Administrator może przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu, tj.:
 1. oznaczenie identyfikujące system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik,
 2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z Serwisu w celu podjęcia kontaktu z Administratorem.
 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Korzystanie z Serwisu w celu skierowania zgłoszenia przez Użytkownika oraz odpowiedzi na jego zgłoszenie przez Administratora, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych droga elektroniczną przez Administratora, czy też nie.
 2. Zgodnie z art. 23 RODO, przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w szczególności, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na ich przetwarzanie,
 • podanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań w celu odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika.
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 23 RODO i będzie miało związek z czynnościami niezbędnym do podjęcia poszczególnych działań w celu odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika.
 1. UPRAWNIENIA
 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.
 2. Użytkownik ma również prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów obecnie obowiązujących albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, z zastrzeżeniem pkt III ust. 2.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 – 3 należy skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Kopanina 28/32, 60 – 105 Poznań.
 1. ODBIORCY DANYCH ORAZ ICH PRZECHOWYWANIE
 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane także zaufanym odbiorcom takim jak: partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, usługi analityczne) oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, w tym w szczególności w ramach spółek z Grupy SOLTEX.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, jeżeli będzie to wymagane lub związane z usługami, z których Użytkownik korzysta w ramach zgłoszenia złożonego w Serwisie. Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich, takie przekazywanie danych będzie odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na innej podstawie prawnej na przykład: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), także przez czas potrzebny do zachowania zgodności z przepisami prawa.
 • PLIKI COOKIES ORAZ ZBLIŻONE TECHNOLOGIE

 

 1. Administrator stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”), poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone dla potrzeb funkcjonalności Serwisu w szczególności dokonania analizy sposobu korzystania z Serwisu. Celem plików cookie jest gromadzenie danych o sposobie korzystania z Serwisu, liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkowników w Serwisie by dostosować Serwis do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Administrator nie rejestruje przy tym jakichkolwiek danych osobowych.
 2. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane, (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników), zewnętrznym usługodawcom lub agencjom, w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklamy Serwisu, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych w ramach Serwisu.
 3. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkowników (kontaktu z konsultantem) i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Administrator stosuje, co do zasady, trzy rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe” i „analityczne”. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Cookie analityczne gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu, liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkowników w Serwisie, które nie rejestrują konkretnych danych osobowych.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookie na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Korzystanie z Serwisu, bez zmiany ustawień w zakresie plików cookie, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie.
 8. W Serwisie Administrator korzysta z: narzędzia Google Analytics, narzędzi marketingowych zapewnianych przez Facebook.
 9. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy RODO oraz właściwe przepisy prawa polskiego.